Semalt amaly: Açar sözleri doldurmagyň katastrofiki netijeleri

Semalt” -yň uly müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Jek Miller, SEO üçin amatly makalalary ýazmak barada aýdylanda, açar sözleri doldurmak köplenç möhüm element hasaplanýar. Google, Bing we Yahoo muny halamaýar we mazmunyňyzdaky açar sözleri islendik bahadan ulanmaly dälsiňiz. SEO-nyň ilkinji günlerinde açar söz bilen doldurmak gowy işleýän we web ussatlaryna gözleg motorynyň netijelerinde gowy dereje almaga kömek eden bir zatdy. Bu günler tendensiýa tutuşlygyna üýtgedi, açar sözler bilen reýtingiňizi ýokarlandyryp bilmersiňiz. Mundan başga-da, açar söz bilen ýazylan makalalary goýsaňyz, Google sahypaňyzy jezalandyryp, ömürlik gadagan edip biler.

Açar söz doldurmakda näme ýalňyşlyk bar?

Açar sözleri doldurmagyň ozal ak şlýapa SEO usulydygyny aýdyp bileris, ýöne indi diňe gara şlýapa SEO strategiýasy hasaplanýar. Google-dan Matt Katts kompaniýanyň ýokary hilli makalalar bilen pes hilli mazmuny tapawutlandyrmak üçin elinden gelenini gaýgyrmaýandygyny aýtdy. Açar söz doldurýan ýa-da aşa SEO usullaryny ulanýan her bir adam iru-giç ejir çekmeli bolar. Google elmydama ajaýyp hilli we mazmunly web sahypalaryny gözleýär. Kompaniýanyň toparynda açar sözleriň doldurylmagynyň öňüni alýan birnäçe inersener bar we ýakyn wagtda bu aldaw bilen baglanyşykly saýtlary jezalandyrar.

Esasy howplardan biri, Google sahypaňyzyň sahypa derejesini peselder. Gözleg motorynyň netijelerinde onuň aýrylmagy ýa-da jezalandyrylmagy mümkin. .Agny, köp açar sözlere ünsi jemlemegiň peýdasy ýok. Munuň ýerine web sahypalaryňyzyň hilini saklamaga synanyşmaly we açar sözleriň üstünde diňe zerur bolanda işlemeli.

Anotherene bir erbet tarapy, müşderileriň we myhmanlaryň köpüsi açar söz doldurmagy halamaz. Gyzykly, maglumat beriji we peýdaly zatlary okamak isleýändiklerini ýatdan çykarmaly dälsiňiz. Köp açar sözleri doldursaňyz we hiline zyýan beren bolsaňyz, olaryň garaşýan zatlaryny ýerine ýetirip bilmersiňiz we myhmanlaryňyzy bagtly müşderilere öwrüp bilmersiňiz.

Işleýän açar söz optimizasiýasy:

Açar sözleri ulanmak gaty möhüm, ýöne açar sözleri ulanmak bilen açar sözleri doldurmagyň arasyndaky tapawuda düşünmeli. Bu ýerde size iki dürli SEO amalydygyny aýdaýyn. Google açar sözleri doldurmagy çäklendirýär, ýöne dogry we ýerlikli açar sözleri öz içine alýan makalalary gowy görýär.

Şeýlelik bilen, açar sözleriňizi paýhasly pikirlenmeli we şol bir abzasda köp açar sözleri we sözlemleri ulanmaly däl. Sahypalary görkezýän we ygtybarly diýip pikir edýän SEO botlaryna hiç wagt üns bermeli däl. Google-yň öz düzgünleri we düzgünleri bar we her bir webmaster islenýän netijelere ýetmek islese, olary ýerine ýetirmeli.

Açar sözleriňizi nädip deňleşdirmeli?

Esasy açar sözlerden başga, mazmunyňyzyň akymyny bozýan sözlemleri hiç wagt ulanmaly dälsiňiz. Dürli bloggerler we webmaster açar sözlere we sözlemlere ünsi jemleýärler, ýöne açar sözüň dykyzlygyny diňe iki-dört göterimden saklamaly. Google-yň iň halanýan zady we internetdäki täsiriňizi nädip ýokarlandyrmalydygy barada özüňizi täzeläp durmak üçin Google-yň sinonim maglumatlar bazasyny ulanyp bilersiňiz.

mass gmail